Ana Sayfa | Öğretmen Seminer Konuları | İKS’ ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi

İKS’ ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi
ReklamlarOkulun Görevleri:

Okulun görevleri hazırlık, uygulama, izleme, raporlama ve değerlendirme başlıklarında aşağıda gösterilmiştir.

 

Müdür- Ön Hazırlık

1.             İlköğretim kurumları standartları öz değerlendirme uygulamasına ilişkin yayımlanacak olan Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ve OGYE ile birlikte inceler ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirler.

2.             OGYE ve müdür yardımcıları ile İKS  uygulamasını okulda gerçekleştirecek çalışma ekibini belirler.

3.             İKS uygulama çalışma programı taslağı hazırlamasını sağlar.

4.             İKS uygulama çalışma programını onaylar.

5.             Uygulama çocuk ve veli örnekleminin belirlenmesi ve bilgilendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.

6.             Uygulama çocuk ve veli örneklemi ile öğretmen ve yöneticilerin veri girişi için bilgisayarları ve ilgili ortamları hazır bulundurur.

7.              İKS yazılımının “Mevcut durum göstergeleri” bölümünün yanıtlanmasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını sağlar.

8.             Yapılan hazırlıkları İKS okul çalışma ekibi ve OGYE ile uygulama öncesinde gözden geçirir.

Müdür -Uygulama

1.             Mevcut durum göstergeleri sorularını yanıtlar veya gözetiminde yanıtlanmasını sağlar.

2.             İKS okul çalışma programındaki iş ve işlemleri;  yerine getirilme tarihinden bir gün önce hazırlık boyutunda, yerine getirildiği günde de uygulama boyutunda inceler.

3.             İKS Okul Çalışma Ekibi ile sürekli işbirliğinde bulunur.

4.             Ortaya çıkan sorunlardan okul olanakları ile çözümlenebilenleri çözümler. Okul olanakları ile çözümleyemedikleri sorunları ilçe/ il Milli eğitim müdürlüğü/Bakanlık İKS Merkez Komisyonuna bildirir.

5.             Saha ziyareti programı kapsamında, çocuk, veli, öğretmen odak gruplarının oluşturulmasını  ve bu gruplarla yapılacak görüşmelerde kendisi ve/veya ilgili müdür yardımcısı ile İKS okul çalışma ekibinin hazır bulundurulmasını sağlar.

 

Müdür-İzleme

1.             Okul Çalışma Programı kapsamında “Uygulama İzleme Planı” hazırlar.

2.             Uygulama İzleme Planında her iş ve işlem için kontrol listelerini; İKS Uygulaması Genel Kontrol Listesini ( EK-5) ve “Okul İçin İKS Uygulama Süreci Kontrol Listesini” (EK-1) dikkate alarak hazırlar.

3.             Kontrol listesindeki her madde için nelerin nasıl yapılacağını belirleyerek, İzlemeyi bu bağlamda gerçekleştirir.

4.             İzleme sürecinin herhangi bir aşamasında saptadığı sorunları, düzeltme yolları ile birlikte İKS Okul Çalışma Ekibine bildirir.

5.             İzleme sonuçlarını İKS Okul Çalışma  Ekibi ile değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler.

6.             İzleme sonuçlarını, belirlediği gündem ve günde OGYE ile değerlendirir.

 

Müdür- Değerlendirme

1.             İKS uygulama bulgularının (Rapor) öğretmenler kurulunda değerlendirilmesini sağlar.

2.             İKS uygulama bulgularının OGYE’ de değerlendirilmesini sağlar.

3.             Her iki değerlendirme sonucuna göre okulun mevcut durumunun ortaya konulmasını sağlar.

4.             “Okul Gelişim Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar.

5.             “Okul Stratejik Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar.

6.             Öz değerlendirme sonuçlarına göre okulun; vizyon ve misyonunun, değişim kapasitesinin, iyileştirme alanlarının

değerlendirilmesini sağlar.

 

Öğretmenler Kurulu

Kurulun uygulama sürecinin “ön hazırlık” ve “değerlendirme” boyutlarına ilişkin görevleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

 

Ön Hazırlık Uygulama İzleme Değerlendirme
İKS uygulamasına ilişkin Bakanlık onayını inceler.

Hazırlıklara ilişkin önerilerini ve destek süreçlerini belirler.

- - İKS uygulama bulgularını; “ Okul Stratejik Planı” ve

“ Okul Gelişim Planı” bağlamında değerlendirir.

 

Okul Gelişim Yönetim Ekibi

Okul Gelişim Yönetim Ekibinin hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme boyutlarındaki görevleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

 

Ön Hazırlık Uygulama İzleme Raporlama Değerlendirme
• İKS uygulamasına ilişkin Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ile birlikte inceler ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirler.

• İKS uygulama eğitimine katılan personelin verdiği eğitime katılır.

• Okul yönetimi ile  İKS  uygulamasını okulda gerçekleştirecek çalışma ekibini belirler.

•  Yapılan hazırlıkları İKS okul çalışma ekibi ve okul yönetimi ile uygulama öncesinde gözden geçirir.

 

 

İKS okul çalışma Ekibi ile sürekli işbirliğinde bulunur.

 

• Uygulamayı; iş ve işlemler temelinde, İKS Uygulaması  Genel Kontrol Listesinin (EK-5) ilgili bölümü ve “Okul İçin İKS Uygulama Süreç Kontrol Listesine (EK-1) göre izler.

• Okul müdürünün belirlediği gün ve gündemle İzleme sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapar.

 

İzleme ve Geribildirim Formları ile toplanan verilerin raporlamaya  esas düzenlenmesini destekler.

 

İKS uygulama

bulgularını;

“Okul Stratejik Planı” ve

“ Okul Gelişim

Planı”  bağlamında değerlendirir.

 

İKS Okul Çalışma Ekibi

İKS Okul Çalışma Ekibinin ön  hazırlık, uygulama, izleme ve raporlamaya ilişkin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 

İKS Okul Çalışma Ekibi-Ön Hazırlık

1.             Onaylanan Okul İKS Uygulama Çalışma Programı kapsamında; İKS Okul Uygulama Planını hazırlar. Planda; çocuk ve veli örneklemi, öğretmen, yönetici uygulamalarını her aktör için yer, zaman, görevli kişi, araç-gereç, yapılacak iş ve işlemler temelinde belirler.

2.             Veli örneklemi uygulama planında, Algı Anketinin, basılı olarak (el ile), bilgisayarla evde veya okulda doldurulmasına ilişkin uygulamalara yer verir.

3.             Örneklemde yer alan velilerin, Algı Anketi sorularını yanıtlayabilecekleri yer ve araç seçeneklerine ilişkin tercihlerinin alınacağı yazı taslağını hazırlar.

4.             Velilerin tercihlerine göre Okul Uygulama Planının veli örneklemi bölümünü hazırlar.

5.             Algı Anketini anket olarak el ile ya da bilgisayarla evinde dolduracak velilere,  gönderilecek Bilgi notları ( EK-3 veya EK4) ve elle dolduracak veliler için veli algı anketinin çıktısını yazılımdan alarak hazırlar.

6.             Çocukların ve velilerin Algı Anketi sorularını yanıtlayacağı, bilgisayarlar ve bilgisayarların bulunduğu ortamları kontrol ederek hazır duruma getirir.

7.             Çocuklara, Algı Anketi sorularını yanıtlayacakları yer ve saatin en az bir gün önceden idare ve sınıf öğretmeni işbirliğinde bildirilmesini kontrol eder.

8.             Velilerden anket olarak ya da bilgisayarla okulda dolduracaklara, uygulamanın yer ve saatinin önceden bildirir. Veli ve çocuk uygulamasından gruplar bazında sorumlu olmak üzere, okul idaresince belirlenen öğretmenleri bilgilendirir.

9.             Okul İKS Uygulama Planını,  İKS Uygulaması  Genel Kontrol Listesini” (Ek-5) ve “Okul İçin İKS Uygulama Süreci Kontrol Listesini” (Ek-1) dikkate alarak hazırlar.

10.         Okul idaresince yapılacak değerlendirme toplantıları için verileri hazır duruma getirir.

İKS Okul Çalışma Ekibi-Uygulama

1.             İKS Okul Uygulama Planı kapsamında İKS Yazılımı;

 • Mevcut Durum Girdileri bölümünün okul yönetimince yazılıma girilmesini destekler.
 • Algı Anketi ve kontrol listelerinin çocuk ve veli örneklemi ile öğretmen ve yöneticilerce doldurulmasını destekler.

2.             İGM’ nin saha ziyareti sürecinde, talep halinde uygulamaya katılan öğretmen, çocuk, velilerle yapılacak görüşmeleri düzenler.

3.             Uygulama sorunlarını yazılı olarak kayıt eder, önceliklendirir ve değerlendirir.

4.             Çözümleyemediği sorunları okul yönetimi ve OGYE’ye anında bildirir.

5.             Uygulama sorunlarının çözümüne ilişkin okul idaresi ve OGYE’ce oluşturulan önlemleri uygular.

6.              Çocuk ve veli örneklemi uygulamasında;

 • Uuygulamanın amacının özetlenmesi
 • Maddelerin yanıtlanmasının çocuğa, öğretmene, okula yapacağı katkının özetlenerek çocuğun güdülenmesi,
 • Anketi doldurma kuralları ve algısal derecelerin anlamlarının açıklanması,
 • Çocukların soruları, hiçbir etki altında kalmadan yanıtlamaları için gerekli ortam ve desteğin sağlanması hususlarını gerçekleştirir ya da gerçekleştirilmesini destekler

İKS Okul Çalışma Ekibi-İzleme

1.             Uygulamayı “Uygulama İzleme Planı ve Kontrol Listesi” doğrultusunda izler.

2.             İzleme sürecinde ortaya çıkan sorunlardan çözüm üretebildiklerinin düzeltilmesini anında sağlar. Çözüm üretemediği sorunları OGYE ve Okul yönetimine bildirir.

3.             İzleme sonuçlarını her günün sonunda değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler.

4.             Okul yönetimi ve OGYE tarafından bildirilen hususları izler.

5.             İzleme sonuçlarını, Okul yönetimince belirlenen gündem ve günde OGYE ile değerlendirir.

 

İKS Okul Çalışma Ekibi-Raporlama

İzleme ve Geribildirim Formları ile toplanan verileri raporlar ya da raporlamaya esas düzenler.

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

 

İlköğretim müfettişleri başkanlığı ve ilköğretim müfettişlerinin hazırlık, uygulama, izleme ve raporlamaya ilişkin görevleri aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir.

 

Hazırlık Uygulama İzleme Raporlama
•   Okulların yer aldığı “Teftiş Bölgelerinde” görevli “Teftiş Grupları” içinden ilköğretim müfettişini İKS eğitimine katılmak üzere her yıl yapılacak  Hizmetiçi eğitim planları kapsamında belirlemesi.

•   Müfettişlerin, okullarda yapacakları teftiş ve rehberlik için hazırladıkları inceleme programını incelemelerine ve geliştirmelerine destek vermeleri,

 

•    Müfettişlerin, okullarda yapacakları teftiş ve rehberlik için hazırladıkları inceleme programının ilgili teftiş grubunca da uygulanmasını destekler.

•     İlgili teftiş grubunca, İKS temelli çalışmaların raporlanmasını sağlar.

 

İKS uygulamalarını teftiş ve rehberlik çalışmasının başında ortasında ve sonunda, İlgili teftiş grubu başkanlarının vereceği raporlar kapsamında izler. Okullardaki İKS çalışmalarına ilişkin teftiş gruplarının raporlarını birleştirip, yorumlayarak il milli eğitim müdürlüğü ve gerekli durumlarda Bakanlığa sunar.

 

İlköğretim Müfettişinin İKS kapsamındaki rolleri aşağıda açıklanmıştır.

 

 

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ
Hazırlık Uygulama İzleme Raporlama
•    Okulların, İKS raporunu inceler.

•    Okulların İKS bilgilerini ve raporunu esas alarak bir inceleme programı hazırlar.

•    İnceleme programını ilköğretim müfettişleri başkanlığına sunar.

•    Grubunda bulunan müfettişlerle inceleme programını paylaşır.

 

•    Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS öz-değerlendirme bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırladığı inceleme programına göre yapar.

•    Okulun İKS’de yer alan mevcut durum girdilerini doğrulama kaynakları ile değerlendirir.

•    Okul İKS raporunun, algılanan kalite bölümünde okul aktörleri arasında manidar tutarsızlık bulunduğunda, aktörlerle (özellikle veli ve çocuklarla) görüşmeler yapar.

•    Tüm göstergeler için kendi değerlendirmesi ve okulun öz değerlendirmesi arasında farklılık gördüğünde, farkın nedenlerini çok boyutlu ve çok kaynaklı olarak inceler, okula geribildirim ve rehberlikte bulunur.

Okulun İKS’yi karşılama durumunu, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları temelinde izler. •  İnceleme programı kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikleri raporlar.

•  “Teftiş Grubu” üyelerince hazırlanan raporların, grup raporu haline getirilmesi çalışmasına katılır.

 

1.

 

İKS ÖZ DEĞERLENDİRME  GENEL KONTROL LİSTESİ

 

Bakanlık İKS Merkez Komisyonu Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama
Hazırlık 1. Okullarda uygulama onayını alır.      
2. Okullarda uygulama yıllık eğitim planını hazırlar ve onayını alır.      
3.İl-ilçe ve okulların, uygulama hakkında bilgilendirilmesini ve gerekli hazırlıkları yapmasını sağlar.      
         
Uygulama 4. EĞİTEK’e  iletilen olası sorunları ve çözüm yöntemini uygulanma niteliği açısından değerlendirir.      
5. İl temelinde alınması gereken önlemler için Genel Müdürlük Makamını bilgilendirir.      
6. Uygulama sorunları hakkında TDE ile işbirliğinde bulunur.      
  7. Uygulama il ve ilçe çalışma ekipleri/ Koordinatörleri ile okulların sorunlarının çözümü konusunda işbirliği yapılır.      
         

Raporlama

9.EĞİTEK ve TDE işbirliğinde İKS Öz Değerlendirme Uygulamasının ülke düzeyinde raporlamasını hazırlar.      
10.Toplanan verileri, geçerlik ve güvenirliklerini belirlemek için TDE’ ne gönderir.      
11.Raporlamanın, “Performans Girdileri” ve “Algılanan Kalite” temelinde;

 1. Okul düzeyinde,
 2. İlçe düzeyinde,
 3. İl düzeyinde,
 4. Ülke düzeyinde

Yazılmasını sağlar.

     
12.Mevcut durum göstergelerinin;

  1. Okul düzeyinde,
  2. İlçe düzeyinde,
  3. İl düzeyinde,
  4. Ülke düzeyinde

Sorgulanmasına ve/veya raporlanmasına ilişkin çıktıların yazılmasını sağlar.

     
         

Değerlendirme

13. Uygulama sonucu elde edilen bulgulara göre;

 1. İlköğretim kurumları standartlarının,
 2. İlköğretim kurumları standartları veri toplama araçlarının;
 • öz değerlendirme yazılımının,
 1. Eğitim kitinin
 2. İlköğretim kurumları standartları kılavuzunun

Değerlendirilmesini TDE’le yapar.

     

 

 

 

 

İKS İl Çalışma Ekibi/ Koordinatörü Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama

Hazırlık

1.İKS uygulama eğitimine katılır.      
       

Uygulama

2.Uygulamanın il düzeyinde yönetilip yönlendirilmesini sağlar.      
3. Okulların çalışma programlarına göre, İl Çalışma Programını oluşturur.      
4. Uygulama İl Çalışma Programına göre il merkezi ve ilçelerdeki okulları izleme planı oluşturur.      
       

İzleme

5.  İl merkezi ve ilçelerdeki okulları izleme planı kontrol listesini,  İKS Öz Değerlendirme Uygulaması  Genel Kontrol Listesini ( Ek-5) dikkate alarak hazırlar. Okulları bu kontrol listesi doğrultusunda izler.      
6. İl merkezindeki okullar veya ilçe koordinatörlerince bildirilen sorunlardan, il olanakları ile çözümlenebilecek olanların çözümünü sağlar. İl olanakları ile çözümlenemeyen sorunları Bakanlık Merkez İKS Ekibine bildirir.      

 

 

 

 

İKS İlçe Çalışma Ekibi Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama

Hazırlık

1.İKS uygulama eğitimine katılır.

 

     
         

Uygulama

2. Uygulamanın ilçe düzeyinde yönetilip yönlendirilmesini sağlar.      
3. Okulların çalışma programlarına göre, İlçe Çalışma Programını oluşturur.      
4. İlçe Çalışma Programına göre  ilçelerdeki okulları izleme planı oluşturur.      
       

İzleme

5.  İlçedeki okulları izleme planı kontrol listesini,  İKS Öz Değerlendirme Uygulaması  Genel Kontrol Listesini ( Ek-5) dikkate alarak hazırlar. Okulları bu kontrol listesi doğrultusunda izler.      
6. İlçedeki okullarca bildirilen sorunlardan, ilçe olanakları ile çözümlenebilecek olanların çözümünü sağlar. İlçe olanakları ile çözümlenemeyen sorunları il İKS koordinatörüne bildirir.      

 

 

 

Okul Müdürü/

Müd.Yrd.

Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama

Hazırlık

1. İlköğretim kurumları standartları öz değerlendirme uygulamasına ilişkin Bakanlık Onayını ve il yazısını; müdür yardımcıları ve OGYE  ile birlikte inceler ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirler.      
2. Yöneticiler, İKS  formatörlerince verilen eğitime katılır.      
3. Yöneticiler, İKS gündemli öğretmenler kuruluna katılır.      
4. OGYE ve müdür yardımcıları ile İKS  öz değerlendirme uygulamasını okulda gerçekleştirecek çalışma ekibini belirler.      
5. İKS okul çalışma ekibinin uygulama çalışma programı taslağı hazırlamasını sağlar.      
6. Uygulama çalışma programı taslağına OGYE ile  son biçimini verir.      
7. Uygulama öğrenci ve veli örnekleminin belirlenmesi ve bilgilendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.      
8. Uygulama öğrenci ve  veli örneklemi ile öğretmen ve yöneticilerin veri girişi için bilgisayarları ve ilgili ortamları hazır bulundurur.      
9. İKS yazılımının “Mevcut durum göstergeleri” bölümünün yanıtlanmasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını sağlar.      
10. Yapılan hazırlıkları İKS çalışma ekibi ve OGYE ile uygulama öncesinde gözden geçirir.      
         

Uygulama

11. Yöneticiler, Algı Değerlendirme Ölçeğini ilgili yönergeler doğrultusunda, evde ya da okulda bilgisayarda bireysel olarak yanıtlar.      
12. Mevcut durum göstergeleri sorularını yanıtlar veya gözetiminde yanıtlanmasını sağlar.      
13. İKS öz değerlendirme okul çalışma programındaki iş ve işlemleri;  yerine getirilme tarihinden bir gün önce hazırlık boyutunda, yerine getirildiği günde de uygulama boyutunda inceler.      
14. İKS öz değerlendirme Okul Çalışma Ekibi ile sürekli işbirliğinde bulunur.      
15. Ortaya çıkan sorunlardan okul olanakları ile çözümlenebilenleri çözümler. Okul olanakları ile çözümleyemedikleri sorunları ilçe/ il Milli eğitim müdürlüğü/Bakanlık Merkez İKS Ekibine  bildirir.      
       

İzleme

16.Okul Çalışma Programı kapsamında “Uygulama İzleme Planı” hazırlar.      
17.Uygulama İzleme Planında her iş ve işlem için kontrol listelerini, İKS Öz Değerlendirme Uygulaması  Genel Kontrol Listesini ( Ek-2) dikkate alarak hazırlar.      
18. Kontrol listesindeki her madde için nelerin nasıl yapılacağını belirleyerek, İzlemeyi bu bağlamda gerçekleştirir.      
19. İzleme sürecinin herhangi bir aşamasında saptadığı sorunları, düzeltme yolları ile birlikte okul İKS çalışma Ekibine bildirir.      
20. İzleme sonuçlarını iki günde bir, gerektiğinde her günün sonunda Okul İKS Çalışma  Ekibi ile değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler.      
21. İzleme sonuçlarını, belirlediği gündem ve günde OGYE ile değerlendirir.      
         
Raporlama 22. İzleme ve Geribildirim Formları ile toplanan verileri; raporlanmak ya da raporlanmaya esas düzenlenmesini sağlar..      
         

Değerlendirme

23. İKS Öz Değerlendirme uygulama bulgularının( Rapor) öğretmenler kurulunda değerlendirilmesini sağlar.      
24. İKS Öz Değerlendirme uygulama bulgularının OGYE’ de değerlendirilmesini sağlar.      
25. Her iki değerlendirme sonucuna göre okulun mevcut durumunun ortaya konulmasını sağlar      
26. “Okul Gelişim Planı” hazırlığında öz değerlendirme sonuçlarının veri olarak kullanılmasını sağlar.      
27. Öz değerlendirme sonuçlarına göre okulun;

a. Vizyon ve misyonunun,

b. Değişim kapasitesinin,

c. İyileştirme alanlarının

Değerlendirilmesini sağlar.

     

 

 

OGYE Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama
Hazırlık

1. İlköğretim kurumları standartları öz değerlendirme uygulamasına ilişkin Bakanlık Onayını ve il yazısını; okul müdürü, müdür yardımcıları ile birlikte inceler ve yapılması gereken iş ve işlemleri belirler.      
2. Okul yönetimi ile  İKS  öz değerlendirme uygulamasını okulda gerçekleştirecek çalışma ekibini belirler.      
3. Uygulama çalışma programı taslağına okul yönetimi ile son biçimini verir.      
4. Yapılan hazırlıkları İKS çalışma ekibi ve okul yönetimi ile uygulama öncesinde gözden geçirir.      
       
Uygulama 5. İKS öz değerlendirme okul çalışma Ekibi ile sürekli işbirliğinde bulunur.      
       

İzleme

6. Uygulamayı; iş ve işlemler temelinde, İKS Öz Değerlendirme Uygulama  Genel Kontrol Listesini ( Ek-5) dikkate alarak  hazırladığı kontrol listeleri bağlamında izler.      
7. Okul müdürünün belirlediği gün ve gündemle İzleme sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapar.      
         
Raporlama 8.Toplanan verilerin raporlamaya esas düzenlenmesini destekler.      
       
Değerlendirme 9.İKS öz değerlendirme uygulama bulgularını, “ Okul Gelişim Planı” bağlamında değerlendirir.      

 

 

 

 

İKS Okul Çalışma Ekibi Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama

Hazırlık

1. Okul İKS Uygulama Programı Taslağını hazırlar.      
2. Okul İKS Uygulama Programı Taslağında;

 1. Öğrenci örneklemi,
 2. Veli örneklemi,
 3. Öğretmen,
 4. Yönetici

Uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri belirler.

     
3. Onaylanan Okul İKS Uygulama Programı kapsamında; İKS Okul Uygulama Planını hazırlar. Planda;

 1. Öğrenci örneklemi,
 2. Veli örneklemi,
 3. Öğretmen,
 4. Yönetici

Uygulamalarını her aktör için yer, zaman, görevli kişi, araç-gereç, yapılacak iş ve işlemler temelinde belirler.

     
4. Veli örneklemi uygulama planında, Algı anketinin;

a. anket biçiminde yazılı olarak (el ile),

b. bilgisayarla

evde veya okulda doldurulmasına ilişkin uygulamalara yer verir.

     
5. Örneklemde yer alan velilerin, Algı anketi sorularını yanıtlayabilecekleri yer ve araç seçeneklerine ilişkin tercihlerinin alınacağı yazı taslağını hazırlar.      
6. Velilerin tercihlerine göre Okul Uygulama Planının veli örneklemi bölümünü hazırlar.      
7. Algı anketini (elle dolduracaklar için yazılımdan çıtlı alarak) el ile ya da bilgisayarla evinde dolduracak velilere,  gönderilecek bilgi formunu ( EK-8 veya EK-9)  hazırlar.      
8. Çocukların ve velilerin algı anketi formlarını dolduracağı bilgisayarlar ve bilgisayarların bulunduğu ortamları kontrol ederek hazır duruma getirir.      
9. Çocuklara algı anketi formlarını dolduracakları yer ve saatin önceden idare ve sınıf öğretmeni işbirliğinde bildirilmesini kontrol eder.      
10. Velilerden anket olarak ya da bilgisayarla okulda dolduracaklara, uygulamanın yer ve saatinin önceden bildirilmesini kontrol eder.      
11. Veli ve öğrenci uygulamasından gruplar bazında sorumlu olmak üzere, okul idaresince belirlenen öğretmenleri bilgilendirir.      
12.Okul İKS Uygulama İzleme Planını hazırlar.      
13. Okul idaresince yapılacak değerlendirme toplantıları için verileri hazır duruma getirir.      
         

Uygulama

14.İKS Okul Uygulama Planı kapsamında İKS Yazılımı;

 1. Mevcut Durum Girdileri bölümünün okul yönetimince yazılıma girilmesini destekler,
 2. Algı anketleri ve kontrol listelerinin çocuk ve veli örneklemi ile öğretmen ve yöneticilerce doldurulmasını destekler,
     
15.  Uygulama sorunlarını yazılı olarak kayıt eder, önceliklendirir ve değerlendirir. 4. Çözümleyemediği sorunları okul yönetimi ve OGYE’ye anında bildirir.      
16. Uygulama sorunlarının çözümüne ilişkin okul idaresi ve OGYE’ce oluşturulan önlemleri uygular.      
17. Öğrenci ve veli örneklemi uygulamasında;

a. Uygulamanın amacının özetlenmesi

b. Sorulara verilecek yanıtın;

Öğrenciye,

Öğretmene,

Okula,

yapacağı katkının özetlenerek öğrencinin güdülenmesi,

c. anketi doldurma kuralları ve algısal derecelerin anlamlarının açıklanması,

d. Öğrencilerin soruları, hiçbir etki altında kalmadan yanıtlamaları için gerekli ortam ve desteğin sağlanması,

hususlarını gerçekleştirir ya da gerçekleştirilmesini destekler.

     
         

İzleme

18.Okul Çalışma Programı kapsamında “Uygulama İzleme Planı” hazırlar.      
19.Uygulama, İzleme Planındaki her iş ve işlem için ( Ek-5) Kontrol Listesini de dikkate alarak kontrol listesi hazırlar.      
20.Kontrol listesindeki her madde için nelerin nasıl yapılacağını belirleyerek, İzlemeyi bu bağlamda gerçekleştirir.      
21.İzleme sürecinde ortaya çıkan sorunlardan çözüm üretebildiklerinin düzeltilmesini anında sağlar. Çözüm üretemediği sorunları OGYE ve Okul yönetimine bildirir.      
22.İzleme sonuçlarını her günün sonunda değerlendirerek, alınabilecek önlemleri belirler.      
23.Okul yönetimi ve OGYE tarafından bildirilen hususları izler.      
24.İzleme sonuçlarını, Okul yönetimince belirlenen gündem ve günde OGYE ile değerlendirir.      
         
Raporlama 25.Toplanan verileri raporlar ya da raporlamaya esas düzenler.      
       
Değerlendirme 26.İKS okul öz değerlendirme Raporunu, okul gelişim planına esas değerlendirir. OGYE ve Öğretmenler kurulunda görüşülmeye esas hazırlar.      

 

 

Öğretmen Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama
Hazırlık 1.Öğretmenler, İKS gündemli öğretmenler kuruluna katılır.      
2.Öğretmenler, İKS formatörlerince verilen eğitime katılır.      
       
Uygulama 3.Öğretmenler, Algı Değerlendirme Ölçeğini ilgili yönergeler doğrultusunda, evde ya da okulda bilgisayarda bireysel olarak yanıtlar.      
4. OGYE, okul çalışma ekibindeki görevlerini yerine getirir.      

 

 

İKS EĞİTEK Teknik Destek Ekibi Faaliyetler Yapıldı (√) Yapılmadı Açıklama

Hazırlık

1. İKS yazılımını hazırlar.      
2. Yazılımın ön testini yapar.      
3.Yazılımın okullara açılmasını sağlar.      
4.Yazılımın işleyişini kontrol eder.      
5. Yazılımda okulların her türlü bilgisinin( künye, e-okul, İKS göstergeleri vb.) uyumluluğunu kontrol eder.      
6.Yazılımın iller bazında destek personel ve süreçlerini belirler. Bakanlık Merkez İKS Çalışma Ekibine bildirir.      
7. Raporlama planını hazırlar.      
       
Uygulama 8.Yazılımın kullanılmasını ve sorunların anında çözümlenmesini sağlar.      
9. Bakanlık Merkez İKS Çalışma Ekibi ve il destek ekipleri ile sürekli işbirliğinde bulunur.      
         
İzleme 10. Uygulamayı izleme planı kontrol çizelgesi bağlamında izler.      
11.Bakanlık Merkez İKS Çalışma Ekibine ile sorunların çözümünde uyguladığı teknik ve yöntemleri sürekli paylaşır.      
Raporlama 12.Bakanlık Merkez İKS Çalışma Ekibine ve TDE işbirliğinde İKS Uygulamasının raporlama planını hazırlar.      
13. Toplanan verileri, geçerlik ve güvenirliklerini belirlemek için TDE’ ne gönderir.      
14.TDE’ nin önerileri doğrultusunda, Bakanlık Merkez İKS Çalışma Ekibinin işbirliği ile Raporlamanın, “Performans Girdileri” ve “Algılanan Kalite” temelinde;

 1. Okul düzeyinde,
 2. İlçe düzeyinde,
 3. İl düzeyinde,
 4. Ülke düzeyinde

Yazılmasını sağlar.

     
15. Mevcut durum göstergelerinin;

 1. Okul düzeyinde,
 2. İlçe düzeyinde,
 3. İl düzeyinde,
 4. Ülke düzeyinde

Sorgulanmasına ve/veya raporlanmasına ilişkin çıktıların yazılmasını sağlar.

     
         
Değerlendirme

16.İKS yazılımının iç tutarlığını, uygulanabilirliğini, kullanabilirliğini değerlendirir.      
17.İKS yazılımının işleyişini değerlendirir.      
18.İKS yazılımı ile e-okul ve diğer künye bilgilerinin uyumunun sağlanacağı öneriler oluşturur.      
19.İKS yazılımının geliştirilmesine ilişkin önerileri hazırlar ve İGM ne iletir.      

 

 

Konu Linki: İKS’ ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi Seminer Çalışması (2012 Haziran)-İKS’ ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi Seminer Çalışması (2012 Haziran)

http://www.erguven.net

 Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Öğretmen Seminer Konuları kategorisi altında, İKS’ ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz İKS’ ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi