Ana Sayfa | Coğrafya Soru Bankası | GÖÇLER, GÖÇLERİN NEDENLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

GÖÇLER, GÖÇLERİN NEDENLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
ReklamlarGÖÇLER, GÖÇLERİN NEDENLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

Soru 1. Dünya üzerinde bazı akarsu havzalarında iklim koşulları ve ya yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı yerleşmeler oldukça düşüktür.

Aşağıda verilen akarsuların hangisinde böyle bir durumdan söz edilemez?

a) Ganj                b) Amazon                c) Obi

d) Kongo             e) Yenisey

Soru 2. Tarım alanlarının fazla ve nüfusun %70-80’i geçimini tarımla sağlayan şehirler tarım şehirleridir.

Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfuslanmanın nedeni tarım olanaklarıdır?

a) Bodrum             b)  Batman        c)  İskenderun

d) Nazilli             e) Seydişehir

Soru 3. Kerpiç kurak ve yarı kurak bölgelerde, yapı malzemesi olarak taşın ve ağacın fazla bulunmadığı yerlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir.

Buna göre ülkemizde kerpiç evlerin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akdeniz          b) Karadeniz       c) Doğu Anadolu

d) İç Anadolu             e) Ege

Soru 4. İç Anadolu bölgesinin kırsal yerleşmelerinde toplu köylerin görülürken dağınık yerleşmelere rastlanmamasının en önemli nedeni (bilgi yelpazesi) aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Tahıl tarımının yapılması

b)  Su kaynaklarının azlığı

c)  Yer şekillerinin elverişsizliği

d)  Gelenek ve görenekler

e)  Küçük baş hayvancılığın yaygın oluşu

Soru 5. Aşağıdaki yörelerden hangisinde ahşap ev yapımının daha az olması beklenir?

a)  Artvin Yöresi

b)  Sinop Yöresi

c)  Kastamonu Yöresi

d)  Muğla Yöresi

e)  Kırşehir Yöresi

Soru 6. Coğrafi konumlarına göre kurulan köylerimizden hangisinin Türkiye ekonomisine katkısı daha fazladır?

a)  Orman köyleri         b) Ova köyleri       c) Vadi köyleri        d)  Dağ köyleri          e)  Kıyı köyleri

Soru 7. Ülkemizde dağınık yerleşme örneklerine Doğu Karadeniz’de toplu yerleşme örneklerine ise iç kesimlerde rastlanır.

Yerleşme biçimlerindeki bu farklılık özellikle aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

a) Yer şekilleri             b) Turizm             c) Ulaşım

d) Toprak yapısı          e) Endüstri

Soru 8. Daha az topraktan daha fazla ürün elde etme çalışmaları yaygın olan köylerimiz aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Dağ köyleri       b) Hayvancı köyler         c)  Balıkçı köyleri         d) Yayla köyleri        e)  Ekinci köyleri

Soru 9.

-Kır nüfusu yoğundur.

-Diğer bölgelere göç verir.

-Nadas tarımının en az yapıldığı bölgemizdir.

Bu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akdeniz     b) İç Anadolu       c) Karadeniz        d) Ege

e) Güneydoğu Anadolu

Soru 10. Aşağıda verilmiş olan paraleller arasında hangisinde insanlar yerleşmek için yüksek alanlar daha elverişlidir?

a) 5 derece Güney –10 derece Kuzey paralelleri arası

b) Kutup daireleri ve kutuplarlar çevresi

c) 20 derece Güney – 25 derece Güney paralelleri arası

d) 60 derece Kuzey – 70 derece Kuzey paralelleri arası

e) 30 derece Kuzey – 30 derece Güney paralelleri arası

Soru 11. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerleşmelerin üst sınırı azalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde yerleşme sınırı daha yükseklerde yer alır?

a) İstanbul                b) Bursa               c) Hatay

d) Rize                    e) Kars

Soru 12. Türkiye’de tarihi  aşamalardan geçerek gelişimini sürdüren çok sayıda kentimiz vardır.

Aşağıda verilen yörelerin hangisinin gelişiminde tarihi gelişimin katkısı en azdır?

a) Bergama                  b) Konya                c) Karabük

d) Amasya                     e) Edirne

Soru 13. Türkiye’de kırsal yerleşme şekillerinin toplu ya da dağınık olmasında rol oynayan başlıca faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yer şekilleri ve su kaynakları

b) Ekonomik faaliyet türü

c) Tarım ürünleri çeşidi

d) Nüfus yoğunluğu

e) Ulaşım olanakları

Soru 14.

I. Trabzon

II.Bayburt

III. Gümüşhane

IV.Giresun

Doğu Karadeniz’de verilen yukarıdaki yörelerden hangilerinde dağınık yerleşme daha fazladır?

a)  I ve III             b)  I ve IV           c)  III ve IV

d)  I ve II              e)  II  ve III

Soru 15. Akdeniz Bölgesi’nde çok sık ve çok seyrek nüfuslu yerleşmelerin yan yana bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Endüstrinin belli yörelerde yoğunlaşması

b) Plato ve ovaların verimli olması

c) Dağların uzanışı nedeniyle ulaşımın zor oluşu

d) Kalkerli yapıdaki dağlar ile alüvyon ovalarının yan   yana  bulunması yana bulunması

e) Bölgede farklı iklimlerin görülmesi

Soru 16. Denize kıyısı olan bölgelerimizde önemli yerleşim merkezleri kıyılarda sıralandığı halde Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde bu durum görülmez.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Kıyılarının girintili çıkıntılı olmasıyla

b) Dağların denize dik uzanmasıyla

c) Kıyılarda yer alan toprakların verimsiz olmasıyla

d) Akdeniz ikliminin iç kısımlara sokulabilmesiyle

e) Endüstri kuruluşlarının kıyıdan uzak olmasıyla

Soru 17. Aşağıda Türkiye’nin en yoğun nüfuslanmış şehirleri ve nedenleri verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde şehir ve nüfuslanma nedeni yanlış verilmiştir?

a) Bursa-Endüstri, tarım

b) Samsun-Tarım, ticaret

c) Gaziantep-Endüstri, ticaret

d) Aydın-Tarım, Turizm

e) Giresun-Turizm, endüstri

Soru 18. Bir yerleşme yerinin köy ya da şehir sayılmasında; nüfusun çokluğu, ekonomik faaliyetlerin türü, halkın gelir durumu, özel konumu gibi faktörler etkili olmaktadır.

Şırnak ilinin il yapılmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

a) Şırnak’ın Habur sınır kapısına yakın olmasıyla

b) Şırnak’ın önemli bir ticaret merkezi olmasıyla

c) Şırnak’ın özel konumuyla

d) Şırnak’ta zengin maden yataklarının bulunmasıyla

e) Şırnak’ta nüfusun çok olmasıyla

Soru 19. Deprem oluşma özelliği yüksek olan alanlarda konutlar hafi ve esnek malzemelerden yapılmalıdır.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde, hafif ve esnek malzeme kullanma ihtiyacı en fazladır?

a) Mersin’de         b) Sakarya’da      c) Mardin’de

d) Karaman’da       e) Kırklareli’nde

Soru 20.

I. Taş evler

II. Ahşap evler

III. Kerpiç evler

Yukarıda verilen doğal yapı malzemelerin en çok kullanıldığı bölgeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I                                            II                             III

——–                      ————–                  ————

a)  Ege                                G. D. Anadolu         Karadeniz

b)  Marmara                       Akdeniz                  Doğu Anadolu

c)   Akdeniz                       İç Anadolu              G. D.Anadolu

d)  Doğu Anadolu              Marmara                   Ege

e)  Akdeniz                         Karadeniz                İç Anadolu

Soru 21. Ahşap iskelet arasının kerpiç ve tuğla malzeme ile doldurulması ile yapılan evlere hımış ev denir.

Kırsal bölgelerde konut yapımında iklim ve doğal malzemenin varlığı temel etken olduğuna göre,                                                      aşağıdakilerden hangisinde kırsal alanda hımış evlere daha çok rastlanabilir?

a)  Orta Fırat Bölümü

b)  Doğu Karadeniz Bölümü

c)  Adana Bölümü

d)  Konya Bölümü

e)  Batı Karadeniz Bölümü

Soru 22. Kır yerleşmeleri dağınık, toplu ve gevşek yapılı olmak üzere üç farklı şekilde olabilir.

Karadeniz’de dağınık, İç Anadolu’da toplu, Ege Bölgesi’nde gevşek kır yerleşmeleri yaygındır.

Kır yerleşmelerinde bölgeler arasında (bilgi yelpazesi) yukarıdaki gibi farklılıkların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en önemli faktör olmuştur?

a) Yağış            b) Toprağın verimi      c) Bitki örtüsü

d) Yükselti         e) Sıcaklık

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin kanıtıdır?

a) Ulaşım sorununun metroyla çözümlenmiş olması

b) Çok katlı yapıların oluşması

c) Gelenek ve göreneklerin zayıflaması

d) Konutların tarım alanlarına yapılması

e) Nüfusun endüstri kuruluşlarına paralel artması

Soru 24. Köy altı yerleşme şekillerinden yaylalar ve mezraalar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) İklimlerinin farklı oluşu

b) Ulaşım sorunu

c) Yaylaların geçici yerleşmeler olması

d) Mülkiyet durumu

e) Mezraalarda hayvancılığın yapılmaması

Soru 25. Ülkemizin bazı kırsal yörelerinde mesken tiplerinde,  daha çok yakın çevreden sağlanan yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, yakın çevreden temin edilen doğal yapı malzemelerin mesken tipleri üzerindeki etkisi en azdır?

a) Orta Fırat                 b) Yukarı Kızılırmak         c) Doğu Karadeniz

d) Çatalca-Kocaeli       e) Erzurum-Kars

CEVAP ANAHTARI

1.A   2.D   3.D   4.B   5.E   6.B   7.A   8.C   9.C   10.A   11.C   12.C   13.A   14.B   15.D   16.B   17.E   18.C   19.B   20.E 21.E   22.A   23.D   24.D   25.DBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Coğrafya Soru Bankası kategorisi altında, GÖÇLER, GÖÇLERİN NEDENLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz GÖÇLER, GÖÇLERİN NEDENLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi