Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (2) (TEST)
Reklamlar… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1. “Sen  geldin diye..” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir olgu, gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlanmış olur?

a. Gözlerinin içi gülüyor.            b. Uyku gözlerine girmiyor

c. etekleri zil çalıyor.                   d. Güneş erken doğuyor.

2.  Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a. Anlam bütünlüğü taşıyan ikiden çok mısra kümesine bent denir.

b. Mısra sonlarında, ayrı anlamdaki kelimelerdeki ses benzerliğine kafiye denir.

c. Divan şiirinde ve onun etkisinde kalan şiirlerde anlam bütünlüğü taşıyan iki mısraya beyit denir.

d. Ölçülü mısra kümeleriyle kurulan yazı şekline nazım, nazımla ortaya konmuş kısa eserlere dörtlük denir.

e. Ölçü ve uyak geleneğine bağlı olmayan yazılara nesir denir.

3.

Çiçek açar domru domru dal verir

Kimi uzar bir birine el verir

Kimi meyve verir kimi gül verir

Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. “6+5” duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

b. Doğayla ilgili gözlemler yansıtılmıştır.

c. “Dal, el, gül” sözcüklerindeki “l” ler yarım uyak oluşturmaktadır.

d. “Verir” sözcüğünün dize sonlarında yinelenmesiyle redif oluşturulmuştur.

e. Yalın, kolay anlaşılır bir dille söylenmiştir.

4.” Didaktik şiir, bir duyguyu iletmek, bilgi vermek

I                                              II

amacıyla yazılan öğretici nitelikte şiirlerdir. Manzum

III

hikayeler ve fabllar da bu türün örnekleridir.”

IV                  V

Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır ?

a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V

5. Halk şiirimizin en yaygın nazım biçimi sayılan “koşma” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Her konuda söylenebildiği

b. Hecenin 11’li kalıbıyla oluşturulduğu

c. Nazım biriminin dörtlük olduğu

d. Söyleyenin belli olmadığı

e. Konularına göre adlandırıldığı

6. Divan edebiyatı ile halk edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a. Divan edebiyatında konu bütünlüğü yoktur, halk edebiyatında vardır.

b. Divan edebiyatında halktan uzak, ağır bir dil halk edebiyatında yalın bir dil kullanılmıştır.

c. Divan edebiyatında nazım birimi beyit, halk edebiyatında dörtlüktür.

d. Her ikisinde de dinle ilgili din dışı konular ele alınmıştır.

e. Divan edebiyatında kafiye ve ölçülere önem verilirken halk edebiyatında bunlar önemsenmemiştir.

7. “ Divan şairi; gazelin ilk beytinde sevgilisinin lütfuna teşekkür eder;  ikincisinde dünyanın durumunu beğenmez, üçüncüsünde kendi şairlik gücünü abartarak över; dördüncüsünde ilk beytinin tersine, sevgilisinin vefasızlığından yakınır, beşinci beytinde de (bilgi yelpazesi.net) kendi kendisine üçüncü gibi seslenerek , bir başkasının gazeline nazire söylediği için övünür. Onun için önemli olan, her beytin ikinci dizelerinin ilk beyitle uyaklı olmasıdır.

Bu parçada divan şairinin asıl eleştirilen yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Biçimsel öğeleri önemsememesi

b. Sevgili konusunda çelişki içinde olması

c. Övünürken aşırılığa düşmesi

d. Konu bütünlüğünü göz ardı etmesi

e. Duygularını abartarak yansıtması

8. Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden birisi değildir?

a. Arap edebiyatından alınmış olması

b. Beyitlerle ve “aa, ba, ca, ….” Uyak düzeniyle yazılması

c. Övmek ya da övünmek amacıyla yazılması

d. İlk beytinin “matla” son beytinin “makta” diye adlandırılması

e. En güzel beyte “beyt’ül gazel” denmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi, mesnevi nazım biçiminin özellikleri arasında yer almaz?

a. Her beytinin kendi arasında uyaklı olması

b. beyitler arsında anlam birliğinin bulunması

c. Destanlar, aşk hikayeleri , din ve tasavvufla ilgili uzun soluklu konuların işlenmesi

d. Beyit sayısının 33 ile 99 arasında değişmesi

e. beş mesneviden oluşan yapıtların “hamse” adını alması

10.

I.   Koşma ve türküden esinlenerek oluşturulmuştur.

II.  En az  üç, en çok beş dörtlükten oluşur

III. Bestelenmeye elverişli aruz kalıbıyla yazılır.

IV. Üç ayrı uyak dizilişi vardır. Bu yönüyle de  koşmaya benzer

V. Genellikle din ve tasavvufla ilgili konuları işler

Divan edebiyatındaki “şarkı” nazım biçimiyle ilgili bu yargılardan hangisi yanlıştır?

a. I                  b. II              c. III                    d. IV                        e. V

11. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V

12.

Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

a. Lirik           b.Dramatik          c. Didaktik             d. Epik                  e. Pastoral

13. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

a.Hikâye        b. Roman             c. Masal                d. Destan              e. Tiyatro

14.

I.      Görünce bir kuvvetin bükülmeyen kolunu

Ne var değiştirse de ayaklarım yolunu

II.     Hasretinle her dem bağrım deliktir

Kül oldu vücudum yanıktır

III.    Karışmasın kimse benim karıma

Rahm etmesin gören ah u zarıma

IV    Gökyüzünde tüten olsam

Yeryüzünde biten olsam

V.    İstinye Körfezi’nde bu akşam garipliği

Bir mihnetin sonunda teselli kadar iyi

Yukarıdaki beyitlerin hangisinde, redif kullanılmamıştır?

a. I                  b. II                         c. III                        d. IV                        e. V

15. Kasideyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Genellikle 33 ile 99 beyitten oluşur.

b. Şairin mahlasının geçtiği beyte “Taç beyit” denir.

c. Kaside dua bölümüyle biter

d. Kasidenin en güzel beytine “beyt’ül kasid “ denir

e. Methiye şairin kendini övdğü bölümdür.

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

a.Mum dibine ışık vermez.

b.Hamama giren terler.

c.Taşıma su ile değirmen dönmez.

d.Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

e.Bugünün işini yarına bırakma

17. “Sağ yanımda homurdayan, ak köpüklü engin mavilik… İsyan eden bir insan gibi üzerimde engin bir mavi kubbe… kandillerini yakmış; sessizlik içinde huzur bulan bir derviş sanki.”

Yukarıdaki parçada “benzeyen” varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?

a. İnsan- dalga                           b. Su- köpük        c. Deniz- gökyüzü

d. Sular- gökyüzü                        e. İnsan- gökyüzü

18. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzlukta büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlıkta öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”

Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?

a. Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir insana

b. İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.

c. İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.

d. Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.

e. Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür.

19.

Giydin boyunca naz ü letafet libasını

Öptür doyunca damenini bi-nevalara

Yukarıdaki beyitten hareketle, bu beytin alındığı şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kesinlikle belirleyebiliriz?

a. Ölçüsünü                 b. Nazım biçimini                c. Nazım türünü

d. Konusunu                e. Dil ve üslup özelliklerini

20.

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye                      B) Fabl                  C) Roman            D) Masal               E) Günlük

Not: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUANDIR.

BAŞARILAR…
Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (2) (TEST) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (2) (TEST) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi