Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (1) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (1) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)
ReklamlarEDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (1) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1. Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.

III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.

V. Söyleyeni belli değildir.

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

2. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hicviye-güzelleme                 B) Güzelleme-koçaklama                                C) Taşlama – şarkı

D) Taşlama-güzelleme             E) Taşlama-gazel

3. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan – Yunus Emre

B) Yunus Emre – Mevlana

C) Dadaloğlu – Karacaoğlan

D) Mevlana – Dadaloğlu

E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu

4. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye     B) Masal      C) Roman      D) Fabl     E) Biyografi

5. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A)    Elindeki kınası soldu mu ola

Evde kaynatası duydu mu ola

B)    Sabah olsun tan yerleri ışısın

Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C)   Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

D)   Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır

Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E)    Çek deveci develerin yokuşa

Deli oldum o sendeki bakışa

6.

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye      B) Fabl                  C) Roman            D) Masal               E) Günlük

7.

Yar sana,

Çağlar sular yarsana,

Çünkü Ferhat’ım dersin,

Bulunmaz mı yar sana?

Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A)   Hüsn-i talil – tecahül-i arif

B)   Mecaz-ı mürsel – kinaye

C)   Telmih – teşhis

D)   Cinas – telmih

E)   İstifham – teşbih

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A)  Mum dibine ışık vermez.

B)  Hamama giren terler.

C)  Taşıma su ile değirmen dönmez.

D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)  Bugünün işini yarına bırakma

9.

Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

Harc edüp  eldeki varım cümleden geçer idim

Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim

Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim

B) Zengin uyak, abaa, -idim

C) Tam uyak, aaab, -ar idim

D) Tam uyak, aaba, -idim

E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

10.

Yücesine çıktım baktım engine

Ovasının köpüklenmiş selleri

Yukarıdaki dizelerle

I. yiğit olan

II. kendisine güldürür

III. hep elleri

IV. düşmez ise dengine

Bu parçalar kullanılarak  çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A)    III. – IV.                      B)        I. – II.                   C)              II. – III

II. – I                                       IV. – III                  I . – IV

D)   I. – IV                         E)        II. – IV

II. – III                                 I. – III

11.Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

A) I                 B) II             C) III            D) IV               E) V

12. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C)Konuları, mitolojiden (bilgi yelpazesi.net) ve tarihten alınır.

D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

13.Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma

14.

I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.

II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.

Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.

B)Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.

C)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.

D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.

E)İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

15.

Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik                   B) Dramatik                C) Didaktik

D) Epik                  E) Pastoral

16. “Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söyleyen bir sanatçıdır.”

Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Âşıklığın güç bir uğraş olması

B)Günümüz insanının şiire önem vermemesi

C)Aydın sanatçıların âşıkların görevini yüklenmiş olması

D)Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir-memesi

E)Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi

17.Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması

B)İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması

C)Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması

D)Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi

E)Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

18. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A)Göze ve kulağa seslenmeleri

B)Güldürü öğesine yer vermeleri

C)Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)Tek kişilik gösteri olmaları

E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

19.

Bu yağmur, bu yağmur,  bu kıldan ince,

Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.

Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince

Aynalar yüzümü tanımaz olur.

Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

A)İstifham – Teşbih

B)Tekrir – Teşhis

C)Kinaye – Tenasüp

D)Kinaye – İstiare

D)İntak – Tenasüp

20. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

A )  Hikâye                          B) Roman                 C ) Masal

D ) Destan                           E ) Tiyatro

BAŞARILARBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (1) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (1) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi