Ana Sayfa | 9. Sınıf Yazılı Soruları | EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)
Reklamlar… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

S.1.

Başımı,  bağrımı  dövsün  dalgalar

Tuzlar  tahtalarımı  kemirsin  istiyorum

Çek  beni  fırtına,  çek  beni  deniz.

Bu  dizelerde  görülen  söz  sanatı  aşağıdaki atasözlerinin  hangisinde  yoktur ?

A ) Yengece:”Niçin  yan yan  gidersin.”demişler “Serde kabadayılık  var,demiş.

B ) Ağaca  balta  vurmuşlar “Sapı  bedenimden.”Demiş

C ) İyiliğe: ”Nereye  gidiyorsun?”  demişler  “Kötüye”demiş

D ) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım  at “ demiş.

E ) Tembele:“Kapını  ört. “demişler,  “Yel  eser,örter.” demiş.

S.2.

Her zaman tam karanlık değil gece

Kendimde denemişim ben.

Kulak ver,dinle…

Her acının sonunda bir pencere vardır,

Aydınlık bir pencere.

Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

A)  Kara haber tez duyulur.

B)  Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.

C ) Kara gün kararıp kalmaz.

D) Sakla samanı gelir zamanı

E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

S.3.

(I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir.

(II)Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında  koşma da odur.

(III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir.

(IV)Koşmanın ilk dörtlüğü  gazel gibi kafiyelenir

( V ) 11’li hece (bilgi yelpazesi.net) ölçüsüyle kullanılır..

Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı  vardır?

A ) I   B )  II    C) III     D) IV      E) V

S.4.

Yoruma göre değişir şiir

Soldan sağa, sağdan sola

Bin türlü okunur

Ve büyülü bir kumaş gibi

Her okunuşunda yeniden dokunur.

Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik vurgulanmıştır?

A) Biçimce güzellik                     B) Anlam zenginliği

C) Sanatlı söyleyiş                     D) Anlamca kapalılık

E) Duygu yoğunluğu

S.5. Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)  Diyet  -   Semaver

B) Don Kişot – Letaif-i Rivaye

C )Decameron – Küçük Şeyler

D ) Decameron – Letaif -İ Rivayet

E) Letaif -i Rivayet – Küçük Şeyler.

S.6. Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?

A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.

B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.

C )  Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.

D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.

E )  Etkileme gücü

S.7.

Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,

Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi

Muzdaribim, duvarın dış tarafında

Şefkatine inanacağım biri yok gibi

Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilemez?

A) Karamsar     B) Umutlu       C) Yalnız

D)Mutsuz          E ) Güvensiz

S.8.

İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere

Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

Bu  mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?

A ) Hece ölçüsünden  yararlanılmıştır

B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.

C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır

D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.

E ) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır

S.9. Aşağıdaki  dizelerin  hangisi  “ölüm”den bahsetmektedir ?

A ) Böyle  çöküp  giderler  ayrılanlar  eşinden

B ) Kimsesiz  gecelerim  bu  kesik sesle  doldu

C ) Artık  atan  kalbim  de  bir  ayak  sesi  oldu.

D ) Yavaşça  dalacağım,  o  kalkılmaz  uykuya

E ) Bu  sesler  dokunuyor  en  ağrıyan  yerime.

S.10.

Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.

O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara

bağlanma    duygusu uyandırır.Zaman zaman

tartışılır, “O büyük bir   şair midir?”diye.

Kimileri  şiirleriyle (bilgi yelpazesi.net) uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine hayran olduğu için onu büyük görür.

Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.

B)Yol gösterici bir şairdir.

C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.

D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.

E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

S.11.

Ok atılır kalasından

Hak saklasın belasından

Köroğlu’nun narasından

Her yan gümbür gümbürlenir.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kahramanlık ve yiğitlik konusu işlenmiştir.

b)Mahlas kullanılmıştır

c)Ait olduğu şiirin ilk dörtlüğüdür.

d)Hem kafiye hem de redif kullanılmıştır

e)düz kafiye kullanılmıştır

S.12.Türk destanlarında kullanılan milli ve bedii unsurlar hakkında kısaca bilgi veriniz.

S.13. Harnâme’deki temel çatışmayı ve temayı bulunuz.Harname’nin yazılış amacı ve temel ifade biçiminden yola çıkarak mesnevi türünün şiirle ortak ve şiirden farklı yönlerini bularak yazınız.

S.14. Aşağıya destan isimleri ve ait oldukları millet isimleri karışık olarak verilmiştir.Destan-millet eşleştirmesini yapınız.

-Gılgamış,Türeyiş,Kalavela,Ergenekon,Nibelungen

-Alman, Sümer, Uygur, Fin,Göktürk

S.15. “Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle hikayet ederler ki”, “Vasfi hali yazıp defter etmeğe gelmez ya ,ille adaleti,ille adaleti dillere destanmış”, “Ama Aslı’nın yüreğine yine bir su serpilmedi”, “Allah böyle delilerin eksikliğini vermesin,o günden sonra Kerem’in elinden tuttu…” “Doğrusu böyledir bu hikâyet;gayrısı ya dizmedir ya bozmadır nihayet…Şu haşiye de bizim rahmetli hikayeci Ali Dayı’dan rivayet.”

Yukarıdaki ifadeler Kerem ile Aslı hikayesinden alınmıştır.

A)İfadelerden yola çıkarak metinde anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz.

B)Yukarıdaki ifadeler ve manzum parçalar metnin oluştuğu sosyal çevre ile gelenek hakkında hangi sonuçlara çıkabiliriz.

S.16. Aşağıdaki iki dörtlüğü aşk temasının işlenişi yönünden kıyaslayınız ve açıklayınız. (10 puan)

Gözüm seni görmek için                                 Sallanı sallanı gelmiş pınara

Elim sana ermek için                                       Kadir Mevlam işimizi onara

Bugün canım yolda kodum                             Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara

Yarın seni bulmak için                                    Gün üstüne bir gün daha

Yunus Emre                                                                        Karacaoğlan

CEVAP ANAHTARI

C.1. E ) Tembele:“Kapını  ört. “demişler,  “Yel  eser,örter.” demiş.

C.2. C ) Kara gün kararıp kalmaz.

C.3. (IV)Koşmanın ilk dörtlüğü  gazel gibi kafiyelenir

C.4. B) Anlam zenginliği

C.5. D ) Decameron – Letaif -İ Rivayet

C.6. C )  Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurlar

C.7. B) Umutlu

C.8. D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.

C.9. D ) Yavaşça  dalacağım,  o  kalkılmaz  uykuya

C.10.

C.11. c)Ait olduğu şiirin ilk dörtlüğüdür.

C.12. İslam öncesi Türk destanlarında;kurt,kadın,ak saçlı ihtiyar,ışık,ağaç,at,madenler,su gibi sembolleşmiş unsurlar sıkça kullanılmaktadır.Kurt,fiziki ve yaşayış özellikleriyle Türk’e benzetilmiş//kadın erkeğin en büyük yardımcısı olma, (bilgi yelpazesi.net) çeşitli hakları ve aileyi temsilen önemsenmiş,//ak saçlı ihtiyar,büyüklere saygının ve geleneklere bağlılığın sembolü olmuş,//ışık yada nur duanın ve mucizenin sembolü// ağaç,beşikten mezara kadar muhtaç olduğumuz bir nesnedir// su, bütün medeniyetlerde olduğu gibi bizde de kutsaldır.

C.13.

C.14.

Gılgamış,                    Türeyiş               ,Kalavela,               Ergenekon,        Nibelungen

Sümer,                        Uygur,                    fin ,                       Göktürk     Alman

C.15.Yunus’un şiirinde manevi aşk;Karacaoğlan’ın şiirinde ise maddi aşk vardır.Yunus’ta fedakarlık açıkça kendini belli etmekte oysa Karacaoğlan’da sevgiliyle münasebeti kendini açıkça belli etmektedir.

Yunus her şeyiyle ona ulaşma çabasını,Karacaoğlan ise sevgilinin güzelliğini anlatmaktadır.Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada 9. Sınıf Yazılı Soruları kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi