Ana Sayfa | Yazılı Soruları | EDEBİYAT DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5)

EDEBİYAT DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5)
ReklamlarEDEBİYAT DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1.    Aşağıdaki bilgileri değerlendirerek, doğru ise D’ yi, yanlış ise Y’ yi işaretleyiniz

a.    Seyahatnameler, tezkireler, hatıralar edebiyat tarihi için olduğu kadar tarih için de önemli kaynaklardır.    D / Y

b.    “Hayat Ağacı” miti Uygur destanlarında görülür.                                                        D / Y

c.     Sagu ve koşuklar hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır.                                        D / Y

d.    Destanlar toplumu etkileyen bir çekirdek olay etrafında oluşur.                             D / Y

e.    Köktürk Yazıtları ve Uygur metinlerinde Köktürk Alfabesi kullanılmıştır.                                D / Y

f.      Köktürk Yazıtları, dini içerikli metinlerdir.                                                                     D / Y

g.    Divanü Lügati’t Türk Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır.                                  D / Y

h.    Atabetü’l Hakayık’ ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.                                  D / Y

i.      Kutadgu Bilig Türk edebiyatında “siyasetname” türünün ilk örneğidir.                  D / Y

j.      İslamiyet öncesi Türk edebiyatında anlatım çok sanatlıdır.                                     D / Y

2. “Tasavvufta; duygu ve düşüncelerin anlatımında bazı simgeler kullanılmıştır.” Buna göre aşağıdaki sözcükler, hangi kavramları karşılar? Karşılarına yazınız.

a.    maşûka:…………………………………………………………………………………………

b.    sakî: …………………………………………………………………………………………….

c.     sarhoş: …………………………………………………………………………………………

d.    meclis: …………………………………………………………………………………………

e.    şarap: …………………………………………………………………………………………

3.    Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeleri tarihi sırasına göre yazınız.

a.    ………………………………………

b.    ………………………………………

c.     ……………………………………..

d.    ……………………………………..

e.    …………………………………….

4.    İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerimizden olan “koşuk, sav, sagu” İslamiyet sonrası (Divan veya halk edebiyatımızda) edebiyatımızda nazım biçimi olarak hangi adları almışlardır? Yazınız.

a.    koşuk:……………………………………………………………………………………………

b.    sav: ……………………………………………………………………………………………..

c.     sagu: ……………………………………………………………………………………..…….

5.    Aşağıdaki yazar(şair) – eser eşleştirmelerini yapınız

a. Hacı Bektaşî Veli                    (  ) Cemşit u Hurşit

b. Şeyhî                                        (  ) Rübab – ı Şikeste

c. Fuzulî                                        (  ) Araba Sevdası

d. Namık Kemâl                         (  ) Hayrabad

e. Nabî                                          (  ) Durub – ı Emsal – i Osmaniye

f. Ali Şîr Nevaî                              (  ) Makalat

g. Şinasi                                       (  ) Mecalisün Nefais

h. Recaîzâde Mahmut Ekrem  (  ) Celalettin Harzemşah

ı. Tevfik Fikret                              (  ) Harnâme

i. Ahmedî                                      (  ) Beng ü Bade

6. Türkçenin “yapı” ve “kaynak” bakımından dünya dilleri arasındaki yerini yazınız.

a.    Kaynak Bakımından: …………………………………………………………………..

b.    Yapı Bakımından: ……………………………………………………………………..

7. Aşağıdaki kavram – tanım eşleştirmelerini yapınız

KAVRAM                                           TANIM

a. Vahdet – i Vücûd    (  ) Nefis mertebelerini tamamlayıp kemâle ulaşmış kişi.

b. İnsan – ı Kâmil       (  ) Varlık tektir. Bu tek varlık, mutlak varlık olan Allah’ tır.

c. Fenâfillâh                 (  ) Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.

d. Mâsiva                      (  ) Nefsin arzularından geçip, varlığını Allah için görmektir.

e. Ayan- Sabite            (  ) Görülen, bilinen bütün varlıkların Allah’ ın yansıması olarak    kabul edilmesi.

8. Köktürk Yazıtları kaç tanedir ve bunları kimler yazmıştır? Yazılış tarihlerini belirterek, haklarında kısaca bilgi veriniz.

9. . Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız

a.    1069 yılında …………….. lehçesiyle yazılan ……………………………………. adlı eser Karahanlı hükümdarı ……………………………….  ‘ a sunulmuştur.

b.    Divan – Hikmet ……………………………… tarafından kaleme alınmıştır. Eser ……………. şiirinin başlangıcı kabul edilir.

c.     İslamî dönem Türk edebiyatının ilk yazılı eseri ………………………………… ‘ dir.

d.    Araplara Türkçe öğretmek amacıyla ……………………………….. tarafından yazılan eserin adı …………………………………………………’ tür.

e.    Karahanlılar ………………….. alfabesini kullanmışlar ve …………………..konuşmuşlardır.

f.      Köktürk Yazıtları ………………….. yüzyılda, ………………….. devleti zamanında yazılmıştır.

g.    Köktürk ( Orhon) Yazıtları’ nın bulunduğu ülke …………………………. ‘ dır.

h.    “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen, konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik olan İslamiyet öncesi sözlü edebiyat dönemi ürünlerimize …………………. adı verilir.

i.      İliada, Odysseia ……………… milletine ait, oluşumu bakımından …………………………….. destanlardandır.

j.      İskenderle Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu’ nun kahramanlıklarını anlatan ……………….. destanı, İslamiyet öncesi ………………………… Türklerine ait destanlardandır.

10. “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Köktürk Yazıtları’nı ilk kez hangi Türkologlar okumuştur? Bu kişilerin adlarını yazınız.

NOT: Her yanıt, on( 10 ) puan üzerinden değerlendirilecektir.

BAŞARILAR DİLERİMBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Yazılı Soruları kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi