Ana Sayfa | İnkılap Tarihi Soru Bankası | ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
ReklamlarÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

21.Hukuk alanındaki lâikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Medenî Kanun                          D)Saltanatın kaldırılması

B)Soyadı Kanunu                         E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, Halk Fırkası’nın kuruluş amaçlarından değildir?

A)İnkılâpları gerçekleştirmek     D)Çağdaşlaşmak

B)Tüm halkın partisi olmak       E)Yenilikleri halka benimsetmek

C)Tek parti rejimi kurmak

 

23.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası’nın özelliklerinden değildir?

A)Liberal ekonomiyi savunmuştur           D)  Atatürk tarafından kurulmuştur

B)Rejimi korumuştur                                  E)  İnkılâpları gerçekleştirmiştir

C)Cumhuriyetin ilk siyâsî partisidir

 

24.Cumhuriyet târihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?

A)Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması

B)Ekonomik anlayışının liberalizm olması

C)Meşrûtiyetçilerin partide yoğunlaşması

D)M. Kemâl karşıtlarınca kurulmuş olması

E)Batıcılık fikrini savunması

 

25.Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldırılmasının sebeplerinden olamaz?

A)Sadrazam  Tevfik  Paşa’nın  TBMM  başkanlığına Lozan görüşmeleriyle ilgili olarak telgraf çekmesi

B)Millî egemenlik ilkesiyle hanedan egemenliğinin ters düşmesi

C)İstanbul Hükûmeti’nin İtilâf devletleriyle iş birliği yapması

D)Saltanat yanlılarının Meclis’te çoğunluğu sağlamaları

E)İstanbul Hükûmeti’nin Lozan görüşmelerine çağırılması

 

26.Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan, ancak daha sonra yeniden gündemi işgâl eden ve Türk Hükûmeti’nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Musul                                          D)Dış borçlar

B)Mübadele (nüfus değişimi)   E)Yabancı okullar

C)Boğazlar

 

27.Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Lâiklik İlkesi’nin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?

A)Medenî Kanun’un kabûlü                       D)Halifeliğin kaldırılma

B)Tevhid-iTedrisat kanunu’nun kabûlü   E)Saltanatın kaldırılması

C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

28.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devleti’nin uluslar arası ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir yeniliktir?

A)Türk Tarih Kurumu’nun açılması            D)Türk harflerinin kabûlü

B)Kadınlara siyâsî hak verilmesi                               E)MedenîKanun’un kabûlü

C)Takvim ve saat sisteminin değiştirilmesi

 

29.Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

C)Kapitülasyonların kaldırılması

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

 

30.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, hukukî ve toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?

A)Medenî Kanun’un kabûlü                       D)Saltanatın kaldırılması

B)Soyadı Kanunu’nun kabûlü                   E)Türk Dil kurumu’nun kurulması

C)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

 

31.Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alandaki uygulamalarından hangisi, kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?

A)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

C)Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

D)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

E)Âşâr vergisinin kaldırılması

 

32.Aşağıdakilerden hangisi, lâik devlet yapısının kurumlaşmasında en az katkıyı sağlamıştır?

A)Soyadı Kanunu                         D)Medenî Kanun

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu       E)Halifeliğin kaldırılması

C)Saltanatın kaldırılması

 

33.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM dönemindeki gelişmelerden birisi değildir?

A)Ankara’nın başkent olması

B)Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması

C)Halifeliğin kaldırılması

D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

E)İtilâf devletlerinin İstanbul’u boşaltması

 

34.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM’nin özellik ve uygulamalarından değildir?

A)Siyâsî bunalımları çözmüştür                D)Halifeliği kaldırmıştır

B)Saltanatı kaldırmıştır                               E)Ankara’yı başkent yapmıştır

C)Cumhuriyeti ilân etmiştir

 

35.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânının sonuçları arasında yer almaz?

A)İnkılâpların yapılmasının önü açılmıştır

B)Devletin rejiminin adı konmuştur

C)Meclis Hükûmeti sistemi kalkarak Kabine Hükûmeti’ne geçilmiştir

D)Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına çıkartılmıştır

E)Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

 

36.Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

B)Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması

C)I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Teşvik-i Sanayi kanunu’nun çıkartılması

 

37.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk eğitim reformu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk Dil Kurumu’nu açılması

B)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

C)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

D)Yeni Türk harflerinin kabûlü

E)Hukuk Mektebi’nin açılması

 

38.Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması, aşağıdaki inkılâplardan hangisinin devamı niteliğindedir?

A)Halifeliğin kaldırılmasının

B)Çok partili hayata geçiş denemelerinin

C)Hukuk alanındaki inkılâpların

D)Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulanmasının

E)Kıyafet değişikliğini öngören çalışmaların

 

39.Yeni Türk Devleti’nde, Halifenin giderek devlet başkanı gibi davranması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Cumhuriyet yönetimine geçişi zorlaştırmıştır

B)Çağdaşlaşmak için yapılacak inkılâplar başlatılamamıştır

C)Lâik hukuk kuralları uygulanamamıştır

D)Millî birlik ve beraberlik sağlanamamıştır

E)Saltanatın kaldırılmasına rağmen devlet iki başlı görüntüsünü sürdürmüştür

 

40.Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anayasanın lâikleştirilmesi

B)Hukuk birliğinin sağlanması

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Hilafetin kaldırılması

 

Cevap Anahtarı:

21-A 31-D

22-C 32-A

23-A 33-B

24-E 34-B

25-D 35-D

26-E 36-C

27-C 37-EBenzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada İnkılap Tarihi Soru Bankası kategorisi altında, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi