Ana Sayfa | Öğretmen Seminer Konuları | Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme

Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme
ReklamlarÖğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır.

Başlıca Öğretim Stratejileri:

Sunuş (Alış) Yoluyla Öğretim

Buluş (Keşfetme) Yoluyla Öğretim

Araştırma-inceleme Yoluyla Öğretim

 

Öğretim Yöntemi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yoldur.

Anlatım

Tartışma

Örnek olay

Gösterip-yaptırma

Problem çözme

Bireysel çalışma

 

Öğretim Tekniği: Öğretim yönteminin uygulama biçimidir. Örneğin; anlatım yönteminde öğretmenin anlatım biçimi ve kullanacağı sorunların nitelikleri birer tekniktir.

Grupla Öğretim Teknikleri: Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama- benzetim, mikro öğretim,

Bireysel Öğretim Teknikleri: Bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim

Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri: Gezi, gözlem, sergi proje, ödev, görüşme

 

 

 

 

ÖĞRETİM   STRATEJİLERİ

 

1- Sunuş ( Alış ) Yoluyla Öğretim Stratejisi ( Asubel )

İlke kavram ve genellemelerin öğretmen tarafından düzenli bir şekilde sıralanması, bilginin hiyerarşik bir yapı içerisinde anlamlandırılarak öğrencilere aktarımı genelden özele yani tümdengelim yoluyla gerçekleşir.

Önce ilke, ardından örnek verilir. Bol örnek kullanmak gerekmektedir.

Öğretmen ve öğrenciler arasında yoğun etkileşim vardır.

Öğretim basamak basamak ilerler. Öğrenciye anlamlı öğrenmesini sağlayacak şekilde bilgiler ilişkilendirilerek ve önceki bilgilerle arasında bağlantılar kurularak sunulur.

Dersin giriş bölümünde kullanılır.

Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı veya konunun ilk defa sunulacağı zamanlarda kullanılır.

Kavramları, kavram ilişkilerini ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için ilköğretim 4. veya 5. sınıflarından itibaren kullanılır.

Kullanılan Teknikler: Sempozyum, söylev, takrir,

 

2- Buluş ( Keşfetme ) Yoluyla Öğretim Stratejisi ( Bruner )

Öğrenci merkezlidir.

Öğrencinin kendi gözlem ve etkinliklerine bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve genellemeye ulaşması amaçlanır.

Konular özelden genele yani tümevarım yoluyla işlenir.

Dersin etkinlik kısmında kullanılır.

Kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi hedef alanlarının kazandırılmasında önemlidir.

Öğrencinin bilgiye araştırma, inceleme ve problem çözme yoluyla ulaşması sağlanır.

Yapılandırılmamış Yaklaşım: Öğrenci kendi çalışmasını başlatır, bu süreçte yönlendirilir ve öğrenme gerçekleşir. İlke, kavram ve problemin çözümünü doğal ortamda kendi kendine bulur. ( okulöncesi dön.)

Yapılandırılmış Yaklaşım: Öğrencinin kazanacağı hedef davranışları öğretmen belirler ve ilke, kavram ve genellemelere ulaşması için gerekli yönerge ve ipuçları verir.

Kullanılan Teknikler: Küçük grup tartışması, büyük grup tartışması, çember, zıt panel, münazara, açık oturum, soru-cevap

 

3- Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi ( J. Dewey )

Öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarında değişik çözümler üretebilmeleri için sınıf içi veya sınıf dışı ortamlarda araştırma – inceleme yaparak öğrenme yaşantıları sağlamaktır.

Öğrenilen konuların değişik durumlarda denenmesine olanak sağlar.

Uygulama düzeyindeki hedef alanın öğrenciye kazandırılmasında etkilidir.

Dersin sonuç kısmında kullanılır.

Kullanılan teknikler: Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap

à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması

Problemin hissedilmesi

Problemin tanımlanması

Hipotez kurma

Veri toplama – Yöntem geliştirme

Hipotezleri test etme

Problemi çözme

 

 

ÖĞRETME – ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI  (MODELLERİ )

 

Tam        İşbirlikçi         Yapılandırmacı    Çoklu Zekâ        Temel Öğretme

Öğrenme                Öğrenme              Öğrenme                 Yaklaşımı            Yaklaşımı

( Bloom )               ( J. Dewey )             ( Piaget – Bruner )          ( Gardner )             ( Glasser )

Vgotsky             Vgotsky

 

Tam Öğrenme (Okulda Öğrenme) Yaklaşımı ( Bloom )

Her okulda ve sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenmeyen öğrenci bulunduğu ve her öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre öğretim yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt) sağlanırsa okulda her öğrencinin öğrenebileceğini savunur.

Tam öğrenme için öğrencilerin giriş davranışları eşitlenmeli

Zihinsel farklılık doğuştan değil sonradan meydana gelir.

Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrenciler için ek (tamamlayıcı) öğretim uygulanır.

 

Tam Öğrenme Yaklaşımının Uygulanması

Hedef davranışlar belirlenir

Ulaşılacak hedef-davranış standardı belirlenir (hedef-davranışların en az p’ine ulaşma)

Giriş davranışları (önkoşul öğrenmeleri) hazırbulunuşluk testi ile kontrol edilir.

Eksik giriş davranışlarının giderilmesi için öğretim etkinliklerinin düzenlenir.

Ünitenin işlenmesi

Ünite ya da konu bitiminde tekrar test yapılır (Ünite ya da izleme testi yapılır.)

Bütün öğrencilerin istenilen öğrenme standardına (p) ulaştığı belirlendikten sonra diğer konuya geçilir.

İstenilen standarda ulaşamayan öğrenciler için ek (tamamlayıcı) öğretim etkinlikleri yapılır.

 

à İlave (Tamamlayıcı) Öğretim Etkinlikleri İçin Yapılanlar:

Ek süre içerisinde öncekilerden farklı yöntemleri kullanma

Dersteki öğretim girişimini bir kez daha tekrarlama

Öğretmen veya özel bir öğretici tarafından birebir öğretim yapma

Konuyu tekrar ve bol örneklerle anlatma

Grupla öğretim yapma

Kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim yapma

Okulda ve evde ek öğretim yapma ya da ödev verme

Programlı öğretim uygulamasına başvurma

Akademik oyunlarla öğretim

 

Tam Öğrenme Yaklaşımının Değişkenleri

à Öğrenci Davranışları (Giriş Davranışları)

Bilişsel giriş davranışları

Duyuşsal giriş davranışları

Psiko-motor giriş davranışları

à Öğretim Hizmetlerinin Nitelikleri

İpucu: Öğrencinin neyi öğreneceğini açıklayıcı mesajlar.

Pekiştirme

Katılım

Dönüt ve Düzeltme: Öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerini bildirme.

Disiplin

à Öğrenme Ürünleri

Öğrenme düzeyi ve çeşidi

Öğrenme hızı

Bilişsel ürünler

Duyuşsal ürünler

Psiko-motor ürünler

 

Akademik Özgüven: Öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak herhangi bir öğrenme konusunu öğrenip–öğrenemeyeceğine ilişkin kendisini algılama biçimidir. Tam öğrenme yaklaşımı, duyusal giriş davranışlarını anlamında bireylerin gelebileceği düzeyleri sırasıyla; ilgi, tutum ve akademik özgüven olarak belirlemiştir.

 

Programlı Öğretim ile Tam Öğrenme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

 

 

Programlı Öğretim    Tam Öğrenme

-31    Davranışçı yaklaşıma bağlı olarak Skinner tarafından geliştirilmiştir.

-32    Okul, sınıf içi ve sınıf dışında kullanılır.

-33    Bireysel öğrenme tekniğidir.

-34    Konular küçük parçalar halinde sıralanarak her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre adım adım ilerlediği, bilgiden hemen sonra yöneltilen sorulara cevap verildiği ve cevabın doğruluğuna göre ileri gittiği ya da geri döndüğü öğrenme yaklaşımıdır.    -35    Bilişsel öğrenme kuramına bağlı olarak Bloom tarafından geliştirilmiştir.

-36    Okul ve sınıf öğrenmelerinde kullanılır.

-37    Grup öğretimi tekniğidir.

-38    Üniteler ve konular basitten karmaşığa doğru hiyerarşik olarak sıralanır. Sınıfta bir ünite ya da konu bütün öğrencilerce belli bir standartta öğrenildikten sonra bir sonraki ünite ya da konuya geçilir.

 

İŞBİRLİKÇİ ( KUBAŞIK ) ÖĞRENME

( J. Dewey – Vgotsky )

Öğrencilerin ortak amaç için bir araya gelerek küçük gruplar oluşturması yoluyla gerçekleşen bir öğrenme yaklaşımıdır.

Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar ve daha üst düzey öğrenme becerilerini kazandırır.

İşbirlikçi öğrenme grupları oluşturulurken öğrenciler arasındaki farklı yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel özellikleri bakımından heterojen gruplar belirlenmelidir.

Geleneksel anlayıştaki rekabete ve yarışa son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Güdülenmeyi ve dikkati sürdürmeyi sağlar.

Psiko-sosyal ve duyuşsal gelişime katkıda bulunur.

Öğrencilerde empatinin gelişimini sağlar.

İşbirliği, sorumluluk, hoş görü, özsaygı, özyeterlik, fikirlere saygı ve paylaşma duygularını geliştirir.

Problem çözme ve üst düzey düşünme yeteneklerini geliştirir.

Ortak hareket edilir ve bireysel çaba gerektirir.

Öğretmenin görevi heterojen grupların oluşması, gruplarda işbirliği, verimin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesindeki tüm aşamaları planlamaktır.

İşbirlikçi öğretimde değerlendirme; grup içi etkinliklerin değerlendirilmesi ve bireysel değerlendirme olmak üzere 2 türlüdür. Bireyin başarısı grubun başarısına dönüştürülür ve değerlendirme ölçütlere göre, öğretmen ve grupla birlikte yapılır.

 

ÇOKLU (ÇOK BOYUTLU) ZEKÂ YAKLAŞIMI

(GARDNER)

 

Gardner’e göre zekâ; problem çözme kapasitesi veya değerli bir ya da birden çok kültürel yapı ürünü ortaya koyma kapasitesidir.

Piaget’e göre zekâ; çevreye uyum sağlama yeteneğidir.

Öğrencinin güçlü olan zekâ alanlarının değil her zekâ alanının belirli oranlarda geliştirilmesi ilkesine dayanır.

En önemli sayıltısı “her çocuğun bir veya birkaç alanda gelişim potansiyeline sahip olması”dır.

İnsanlar bütün zekâ alanlarına değişik miktarda sahiptir.

Herkesin farklı bir kişiliği, karakteri ve zekâ profili vardır.

Bireyler kendi zekâlarını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptirler.

Zekâ çok yönlüdür ancak kendi içerisinde bir bütündür.

Zekâ başkalarına öğretilebilir.

Çeşitli zekâ alanları bir arada ve belli bir uyum içinde çalışır.

Kişisel alt yapı, kalıtım, kültür, inançlar ve tutumlar zekâ gelişiminde etkilidir.

Ölçme ve değerlendirme, öğretmen-öğrenci-veli işbirliği ile yapılır ve ağırlıkla öğrenci gelişim dosyaları (portfolyo) kullanılır.

 

Başlıca Zekâ Alanları – Uygun Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri

Matematik – Mantıksal Zekâ

Sözel – Dilsel Zekâ

Bedensel – Kinestetik Zekâ

Görsel – Uzamsal Zekâ

Müziksel – Ritmik Zekâ

Sosyal – Bireylerarası Zekâ

Öze Dönük Zekâ: Bireyin kendi duygularını ve düşüncelerini anlama, bireysel hedefler koyma, benlik değerleri ile ilgili özelliklere sahip olma durumudur. İnsan kendini, ilgilerini ve yeteneklerini tanır. Bağımsız kalmayı ve çalışmayı sever. Bireysel başarıların peşindedir.

Doğa Zekâsı

 

YAPILANDIRMACI  ( YAPISAL ) ÖĞRENME YAKLAŞIMI

( PİAGET – VGOTSKY – GESTALT )

Bilginin doğasını ve kaynağını inceler. (Bilgi nedir? – Öğrenme nedir? )

Bilginin doğruluğu kişiye, kültüre, duruma göre değişebileceği için, bilginin doğruluğundan çok üretilmesi ve kullanışlılığı önemlidir. Bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder.

Anlamlı öğrenme, keşfederek öğrenme, bağlamsal öğrenme, düşünmeyi öğrenme, araştırma – keşfetme ve problem çözme gibi öğrenme yaklaşımları kullanılır.

Yapılandırmacı öğrenmede “etkinlik merkezli” eğitim uygulamaları gerçekleştirilir.

 

Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Temel Öğeleri

Öğrencileri, konuya ilgi duyacak problemlere yöneltme

Eski bilginin yeni bilgi ile ilişkilendirilerek öğrenmeyi sağlama

Öğretim programı tümdengelim yoluyla ve temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir.

Öğretim programı öğrenci sorularına göre yönlendirilir.

Öğretme-öğrenme etkinlikleri; ikincil kaynaklar (ders kitapları, dergi vb.) yerine birincil kaynaklara (gerçek öğrenme ortamı) yöneliktir.

Öğrencinin bireysel görüşlerini ortaya çıkarma ve görüşlerine değer verme önemlidir.

Bilginin anlaşılması ve uygulanması

Öğretim programının öğrencilerin katılımıyla yönlendirilmesi

Değerlendirmenin öğretim sürecine dönük olarak yapılması

 

Yapılandırmacı Eğitimin Özellikleri

Öğrenci öğrenmeden sorumlu ve aktiftir.

Öğretmen öğretmez, deneyimler yaşatır. Öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmesine ve önceki öğrenmelerini kullanmalarına yardımcı olur.

Öğretmen, bilginin inşa edilmesi sürecinde öğrenciye gerekli malzeme ve ortamı hazırlar.

Öğretmen öğrencilerin belli bir konu hakkındaki fikir ve görüşlerinin anlamak için uğraşır.

Gözlem, koleksiyon, sergi, tartışma gibi teknikler uygulanır.

Değerlendirme sonuca değil sürece yöneliktir. Portfolyo kullanır.

Öğrencideki doğal merak desteklenir.

Etkinliklerde öğrenci merkezdedir. Bilgiye ulaşmak için sorular sorar, deneyimler yaşar ve sonuca ulaşır.

 

TEMEL ÖĞRETME YAKLAŞIMI

( GLASSER )

 

Okulda etkili öğretimin gerçekleşebilmesi için 4 öğe vardır.

 

Hedeflerin saptanması

-84    Öğretim hedefleri saptanır.

-85    Davranış olarak ifade edilir.

Öğrenme için gerekli giriş davranışlarının belirlenmesi    Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeler arasında bağ kurularak öğrenme sağlanır.

Öğrenme-öğretme ortamının seçimi ve düzenlenmesi    -86    Uygun öğrenme ortamı hazırlama

-87    Öğretimi uygulama (strateji, yöntem, teknik, öğretim hizmetleri)

Değerlendirme    -88    Öğrenme süreci sonunda öğrenme ne düzeyde gerçekleşti?

-89    Öğrenme eksiklikleri kalmışsa, tamamlanır ve yanlışlar düzeltilir.

-90    Öğrenciye başarısı hakkında dönüt verilir.

 

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ

Öğretim yöntemi bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yollar anlamına gelir.

Öğretim yöntemi içeriğin (konuların) nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri kapsar.

 

Öğretim Yöntemleri:

Anlatma

Tartışma

Örnek Olay

Gösterip Yaptırma

Problem Çözme

Bireysel Çalışma

 

Öğretim yöntemi bir tasarım ve planlama süreci, öğretim tekniği ise öğretim yönteminin uygulama biçimidir.

 

 

Bireysel Öğretim Teknikleri    Grupla Öğretim Teknikleri    Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

Bireyselleştirilmiş öğretim    Beyin Fırtınası    Gezi

Programlı Öğretim    Gösteri    Gözlem

Bilgisayar Destekli Öğretim    Soru – Cevap    Görüşme

Rol Yapma    Sergi

Benzetim (Smilasyon)    Proje

Makro Öğretim    Ödev

Eğitsel Oyunlar

 

 

 

Öğretim Yöntemlerinin Önemli Yönleri

 

 

Anlatım    Tartışma    Gösterip Yaptırma

-91    Öğretmen merkezlidir.

-92    Öğrenci pasiftir.

-93    Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

-94    Dersin giriş bölümünde herhangi bir konuyu özetlemede ve bir konu ile ilgili bilgi aktarmada kullanılır.

-95    Birçok konuyu, kısa sürede, kalabalık sınıflara aktarmada etkilidir.    -96    Öğrencileri herhangi bir konu üzerinde düşündürerek, konuları açıklamayı ve verilen bilgileri farklı yönlerden tanımayı sağlar.

-97    Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanılır.

-98    Öğrencilere karşılıklı konuşma, anlayış, hoş görülü olma gibi özellikleri kazandırır.    -99    Bir işlemin nasıl uygulanacağını, bir davranışın nasıl yapılacağını, bir aracın ya da makinenin nasıl çalıştırılacağını göstererek öğrenciye yaptırılır.

-100    Psiko-motor davranışların ve görgü kurallarının, insan ilişkilerinin öğrenilmesinde kullanılır.

-101    Uygulama düzeyindeki hedef alanın kazandırılmasında kullanılır.

Örnek Olay    Problem Çözme    Proje Temelli Öğrenme

-102    Gerçek hayatta karşılaşılan problemler sınıf ortamında çözülerek öğrenme sağlanır.

-103    Buluş yoluyla öğretim stratejisinin kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki hedef alanlarının kazandırılmasında kullanılır.

-104    En önemli faydası, öğrenciye bildiğini ve kavradığını bir örnek problem üzerinde uygulama fırsatı verir. Beceri kazandırır.    -105    J. Dewey geliştirmiştir.

-106    Öğrencinin problem çözme sürecinde türlü alternatifler geliştirerek, bilimsel yöntemi ve problem çözme aşamalarını kullanarak öğrenmesini sağlar.

-107    Buluş yoluyla öğretim stratejisinde uygulama düzeyindeki hedef alanlarının kazanılmasında etkilidir.    -108    Gerçek yaşam koşullarında gerçekleştirilen ve öğrencilerin bir iş, ürün ya da performans ortaya koymasını sağlar.

-109    Bir senaryo ya da problem üzerinde, öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlar.

-110    Bireysel çalışmalardan çok grupla çalışmalar tercih edilir.

 

 

Tartışma Yönteminde Kullanılan Başlıca Tartışma Teknikleri (Çeşitleri)

 

Münazara: İki grubun bir konuyu tez – antitez şeklinde ele alarak dinleyicilerin ve jürinin önünde tartışmasıdır.

Sınırlığı: Bireyleri inanmadığı düşünceyi açıklama ve savunma durumuna düşürür.

Panel: Belirli bir konuda 3–5 kişilik grup tarafından dinleyicilerin önünde tartışmanın yapılmasıdır. Amacı; gerçeği bulmaktan çok bir konunun çeşitli yönlerini aydınlatmak ya da konuyla ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya koymaktır.

Sempozyum: Bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlıklı konuların çeşitli yönleriyle bir grup tarafından sunumudur. Her üye belirli bir konuda konuşma yapar. Sonucunda soru-cevap yapılır ve eleştiri kullanılır.

Açık Oturum: Bir grubun önünde konuşma yapılmasıdır. Panelden farklı üyeler başkandan söz alarak konuşurlar. Başkan üyelere söz vererek oturumu yönetir. Tüm sınıf tartışmaya katılabilir.

Forum: Değişik görüşlere sahip kişi ya da grupların herhangi bir konudaki sorunları tartışarak bir sonuca varmak için yapılır. Toplantıya katılanlar, soru sormaya, eleştiri yapmaya ve katkıda bulunmaya çalışabilir. Bazen de panelden sonra yapılır.

Kollegyum: İki panel grubu vardır. Birinci grup uzman kişiler, ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Uzman kişiler tartışmaya katkıda bulunarak açıklamalar yapar.

Seminer: Uzmanlık ve bilgi gerektiren konuda uzman bir kişinin sunu yapması.

Brifing: Bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun yetkili bir kişi tarafından sunumuna dayanan tekniktir.

 

 

 

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 

Bireysel Öğretim Teknikleri

 

Programlı Öğretim    -111    Skinner ve davranışçı yaklaşımın geliştirdiği öğretme tekniğidir.

-112    Öğretim bireylerlin öğrenme hızına göre düzenlenir.

-113    Küçük adımlar, etkin katılım, başarı, anında düzeltme, kademeli ilerleme, bireysel hız ilkeleri uygulanır.

Bireyselleştirilmiş

Öğretim

(Keller Planı)    -114    Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasındaki öğrenme bireysel farklılıkların giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması sürecidir. Her öğrenci kendine özgü düzeylerde öğrenir.

-115    Öğretmen sınıfın tümüne değil 3–4 öğrenciden oluşan küçük gruplara açıklama yapar.

-116    Dönüşümlü günlük çalışmalar, tamamlayıcı sınıflarda özel ders verme, beceri geliştirme çalışmaları, planlı grup-farklı sınıflar (seviye grupları) çalışmaları düzey geliştirme çalışmaları yapılır.

Bilgisayar Destekli

Öğretim    -117    Öğrenciler için renkli, hareketli, animasyonlu olarak hazırlanan eğitim CD’leri aracılığı ile öğrenme zevkli ve ilgi çekici hale gelir.

-118    Öğretmenin yerine geçen bir araç değil öğretmene yardımcı olan, öğretimi tamamlayıcı bir destek aracıdır.

 

Grupla Öğretim Teknikleri

Beyin Fırtınası:

Grupta problem çözmekle görevlendirilen üyeler mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler.

Fikirler ile ilgili yorum, eleştiri yapılamaz. Düşünceler yönlendirilemez.

Fikirler kâğıtlara yazılır ve sonra da üzerinde genel bir değerlendirme yapılır.

İyi-kötü, doğru-yanlış gibi yargılamalarda bulunulmaz.

Fikirlerin niteliğinden çok niceliği önemlidir.

Gösteri (Demonstrasyon)

Öğrencilere bir işin nasıl yapılacağını göstermek, genel ilkeleri açıklamak ya da bir aracın nasıl kullanıldığını göstermede kullanılır.

Öğrenme konusu, araç gereç kullanılarak somutlaştırılır. Gece-gündüz oluşumunun dünya maketi üzerinde gösterilmesi.

Kullanılan basamaklar arasında geçiş olmayan ve adım adım ilerleyenler için, biri öğrenilmeden diğerinin öğrenilemeyeceği konularda kullanılır. Aşamalılık ilkesine uyulmalıdır.

Soru – Cevap (Sokrat Yöntemi)

Her öğrencinin cevaplayacağı türden soru sorulmalıdır.

Cevap ipuçları vererek öğrenciye buldurulmalıdır.

Doğru cevaplar hemen pekiştirilmeli, yanlış cevaplar ise ipucu ve ek sorularla düzelttirilmelidir.

Farklı türden sorular (kapalı uçlu bilgi soruları, ilişkisel-birleştirici sorular, genişletme soruları) sorulmalıdır.

Rol Yapma – Drama (Sosyo-rama)

Öğrencilere roller dağıtılır ve verilen role uygun davranması beklenir.

Beklenmedik durumlarda nasıl davranması gerektiğini çözer.

Kendi duygu ve düşüncelerini, başka bir kişiliğe girerek ifade eder.

Mikro Öğretim

“Öğret – Yeniden Öğret” süreci gerçekleştirilir.

Mevcudu az olan sınıflarda etkili kullanılır.

Her öğrenci konusunu sunar. Sunu kameraya kaydedilir. Dersten sonra birlikte izlenir, tartışılır ve değerlendirilir.

Alınan dönüt ışığında dersler yeniden düzenlenir, kayır yeniden yapılır ve değerlendirmeye geçilir.

Eğitsel Oyunlar

Konular oyuna dönüştürülerek ilgi çekici duruma getirilir.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Değişik renklerde şapkalar ve anıları temsil eden düşünceler bulunur.

Bir olay verilir ve her öğrencinin farklı şapkayı temsil eden düşünceden yola çıkarak olayı yorumlamaları istenir.

Eleştirel ve çok yönlü düşünmeyi sağlar.

Beyaz Şapka: Tarafsız bir şekilde bilgiyi düşünme

Kırmızı Şapka: Özsezgilere dayanarak duygusal tepki verilir.

Siyah Şapka: Eleştirisel ve karamsar yönden bakılır.

Sarı Şapka: İyimser, olaylara yapıcı yönden bakılır.

Yeşil Şapka: Olaylara yeni ve farklı çözüm yolu bulmak, üretici ve yenilikçi fikirler üretilir.

Mavi Şapka: Olaylar olası tüm yönleri ile incelenir.

Benzetim (Simülasyon)

Gerçek durumların önemli boyutları gerçeğe yakın bir model, resim ya da sembolik yollarla incelenir.

Pilotların bilgisayarla uçak uçurması.

Konu Linki: Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme Seminer Çalışması (2012 Haziran)-Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme Seminer Çalışması (2012 Haziran)

http://www.erguven.net

 Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Öğretmen Seminer Konuları kategorisi altında, Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi