Ana Sayfa | Yazılı Soruları | EDEBİYAT DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST)

EDEBİYAT DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST)
ReklamlarEDEBİYAT DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1) Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani

B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk

D) Halit Ziya- Sanata Dair

E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

2) Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade M.Ekrem

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Ahmet Mithat

E) Abdülhak Hamit

3) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.

A)İntibah

B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C)Şair Evlenmesi

D)Takvim-i Vakayi

E)Duhter-i Hindu

4) Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almıştır.

B) Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda romantik özellikler görülür.

C) Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D) Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.

E) Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünce şiire konu olmaktan çıkarılmıştır.

5) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebiyatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yönelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, “Karabibik” adlı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasisizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) l.                                B) II.                       C) III.                      D) IV.                      E) V.

6) Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?

A)Araba Sevdası

B)Çok Bilen Çok Yanılır

C)Atala

D)Zemzeme

E)Zoraki Tabip

7) Aşağıdakilerden hangisi Sevet-i Fünun tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.

A)Cenap Şahabettin

B)tevfik Fikret

C)Halit Ziya

D)Hüseyin Suat

E)Namık Kemal

8) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?

A)R. Mahmut Ekrem

B)Halit Ziya

C)Tevfik Fikret

D)Cenap şahabettin

E)Hüseyin Suat

9) “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

10) Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

11) “Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) İbrahim Şinasi

E) Nabizade Nazım

12) Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Muallim Naci

B) Şinasi

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

13) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.

B) Makale, hikâye, roman… gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.

D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.

E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

14) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I                                 B) II                         C) III                       D) IV      E)V

15) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?

A) Aşk-ı Memnu                                          C) Zehra

B) Araba Sevdası                                       D) Cezmi

E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat

16) Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Ağır bir dil kullanılması

B) Konularının hayali olması

C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi

D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması

E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.

17)

I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete

II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete

Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.

B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar

C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet

D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi

E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

18)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) Müsameretname

C) Telemak

D) İntibah

E) Karabibik

19)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?

A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma

B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma

C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme

D) Toplumsal konulara ağırlık verme

E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

20)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?

A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme

B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.

C) “Sone, terzarima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.

D) Parnasizmin etkisinde kalma.

E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

BAŞARILAR DİLERİM.Benzer Yazılar;<=

=>


Bu Sayfada Yazılı Soruları kategorisi altında, EDEBİYAT DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST) yazısı bulunmaktadır. Ulaşmak istediğiniz EDEBİYAT DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST) değilse sitemizin arama bölümünü kullanabilirsiniz.

Web Sitemiz Sınavlara hazırlanan arkadaşlara rehberlik etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.
Site İçeriğimizin çok geniş olmasından dolayı, her ne kadar dikkat etmek istesekte telif haklarıyla ilgili dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu konudaki mesajlarınızı soru-telif-haklari@hotmail.com adresine iletmeniz durumunda en kısa zamanda gereken işlem yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. www.sorubankasi.gen.tr Site Yönetimi